Book: Fryske foarnammen

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref fry.png

Title: Fryske foarnammen

Subtitle: Friese voornamen

Author: Rienk de Haan
Publisher: Friese Pers Boekerij
Year: 2002
Language: Frisian/Dutch
Pages: 159
ISBN: 90-330-1150-6
Nordic Names shortcut: FRY

Index of Contents

 • Wurd foarôf / Woord vooraf
 • Brûkte ôfkoartings / Gebruikte afkortingen
 • Ynlieding / Inleiding
  • It komôf fan foarnammen / De herkomst van voornamen
  • De Tinkwrâld fan 'e Germanen / De denkbeelden van de Germanen
  • Foarnammen yn soarten / Voornamen in soorten
  • Flaainammen / Koosnamen
  • Efterheaksels / Achtervoegsels
  • Bynammen / Bijnamen
  • Foarnammen en de wet / Voornamen en de wet
  • Populêrste nammen / Populairste namen
   • yn Fryslân 1989-1999 / in Friesland 1989-1999
   • yn Nederlân 1989-1999 / in Nederland 1989-1999
  • Ferneamen / Vernoemen
  • Stavering / Spelling
  • Literatuer / Literatuur
 • Fryske foarnammen mei beskriuwing / Beschrijving van de Friese namen